Financiën

WAT IS HET TOTALE BUDGET EN HOE WORDT DAT VERDEELD?

Voor het relanceproject Gemeente zonder gemeentehuis is voorzien in een totaalbudget van 35 miljoen euro. Op de website van GzG (gzg.vlaanderen.be/documenten) vind je een link naar de nota aan de Vlaamse Regering met de verdeelsleutel over de 7 oproepen (cfr. pagina 6).

KAN ik DE SUBSIDIE aanwendEN OM TIJDELIJK PERSONEEL AAN TE WERVEN OM ZO'N PROJECT TE REALISEREN?

Je kan de subsidiemiddelen gebruiken om externe medewerkers tijdelijk in te zetten. Belangrijk hierbij is dat de gunning van een opdracht na de toekenning van de subsidie gebeurt. 

Het is ook mogelijk om interne medewerkers aan te werven. De middelen van de subsidie kunnen gebruikt worden voor de loonkost van deze interne medewerkers, voor zover deze rechtstreeks aan het project kunnen worden toegewezen.

TELT DE PERSONEELSKOST VAN HUIDIGE MEDEWERKERS DIE AAN HET PROJECT ZULLEN WERKEN, MEE VOOR DE 20% COFINANCIERING?

Jawel. Voor reeds aanwezig personeel dat wordt ingezet voor het project, vragen we aan te tonen wie de vroegere taken van de betrokken medewerker(s) overneemt en in welke mate. Je vindt meer uitleg over de soorten kosten die in aanmerking komen in de begeleidingsgids (zie “een aanvraagdossier samenstellen en indienen” > financiële gegevens).

WANNEER WORDT DE SUBSIDIE TOEGEKEND?

De volledige procedure vanaf indiening van je subsidieaanvraag tot de officiële toekenning van de subsidie kan 3 maanden in beslag nemen. Na de beoordeling door de jury volgen immers nog een aantal stappen: het advies van de jury wordt voorgelegd aan de Vlaamse Regering of de bevoegde Vlaamse minister, die beslist over het al dan niet verlenen van een subsidie na advies van Inspectie van Financiën en eventueel begrotingscontrole. 

Je kan je project op eigen risico opstarten voor het subsidiëringsbesluit genomen wordt. Als de subsidie uiteindelijk wordt toegekend, kan je gemaakte kosten van eigen personeel inbrengen maar opgelet: bij aanbestedingen moet de gunning plaatsvinden na de toekenning van de subsidie. 

De overweging om al dan niet op te starten, is een beslissing die in jullie handen ligt.
 

Als ik voor een innovatief concept een beroep wilt doen op consultancy, mag deze partij helpen bij de opmaak van het subsidiedossier?

De subsidie van GzG kan niet aangewend worden voor de opmaak van het subsidiedossier. De subsidie dient alleen voor de uitwerking van je innovatieve concept. We organiseren de mini-opleiding over de templates om je vertrouwd te maken met de documenten die je moet indienen bij je subsidieaanvraag. Deze opleiding is dus een aanrader. 

Je kan uiteraard als bestuur ook zelf instaan voor de kosten van consultants die je betrekt bij de opmaak van een subsidiedossier.

Ik heb een project uitgewerkt voor een innovatief concept. Als ik daarna een aanvraag indien voor een thematisch project of grootschalige transformatie, kan dit aan dezelfde partij gegund worden?

Het GzG-programma kent enkel de subsidie toe. De gunning van een opdracht in het kader van het project is in de handen van de gemeente. Er kan echter geen opdracht gegund worden over twee subsidieaanvragen heen.

Kan ik een subsidie krijgen voor iets dat op de markt beschikbaar of voor een eigen ontwikkeling?

Zowel de aankoop van een bestaand product als een eigen ontwikkeling zijn kosten die kunnen worden ingebracht. GzG subsidieert echter projecten en geen losstaande aankopen, hou daarmee rekening bij het indienen van een aanvraag.

Hoe kan ik me opstellen richting leveranciers? Welke rol speelt samenwerking hierin?

In een bestek kunnen bepaalde voorwaarden worden opgenomen die je een sterkere positie geven. Denk ook zeker na over eigenaarschap van een bepaald eindresultaat. 

Vanuit een samenwerking is dit nog makkelijker. Zo kan je als groep de prijs drukken of tot een standaard komen die de leverancier dient te volgen. 

Je kan ook het advies van Digitaal Vlaanderen vragen bij de uitwerking zelf. Een mogelijkheid is om je leverancier te verplichten de gemeenschappelijke bouwstenen van Digitaal Vlaanderen te gebruiken.

 

Kan ik licentiekosten inbrengen in een aanvraag?

Algemeen genomen niet. Er wordt wel een uitzondering gemaakt indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De licentiekosten zijn zuiver projectondersteunend en aantoonbaar noodzakelijk voor de uitwerking van het project. Ze worden alleen voor dit GzG-project ingezet en zijn beperkt tot de duur van de uitwerking van het project. 

Licentiekosten voor bijvoorbeeld een projectmanagementtool kan je dus inbrengen, licentiekosten voor MS365 niet. Licentiekosten of eenmalige instapkosten voor software waarvan het gebruik het project overstijgt, worden niet aanvaard.

Deze regel geldt zowel voor de eigen inbreng als voor het gebruik van de subsidiemiddelen zelf.