Dienst Omgeving - Samen bouwen aan dienstverlening
Begeleidende afbeelding
Gemeente zonder gemeentehuis - dienst omgeving
Type
Grootschalige transformatie

CONTEXT

Binnen de Vlaamse oproep voor “Gemeente zonder gemeentehuis” heeft Stad Mechelen een innovatief project rond de optimalisering van de bouwdienst / dienst omgeving ingediend. De projectsubsidie werd in februari toegekend. (https://gzg.vlaanderen.be/project-bouwdienst)

DOEL VAN HET PROJECT

Binnen de processen van de dienst omgeving zijn nog heel wat efficiëntiewinsten te halen.

Volgende denkpistes liggen al op tafel, maar worden in samenwerking met jullie aangevuld, verfijnd en geprioriteerd:


Data-uitwisseling automatiseren

 • Vlaamse en lokale data & documenten moeten voor elk bestuur, onmiddellijk, kwalitatief en performant beschikbaar zijn.
 • Manueel kopiëren of overtypen van gegevens van één computer in een andere zou in 2022 niet meer mogen voorkomen.
 • Complexe ICT-infrastructuur of automatisaties bij lokale besturen vermijden.


Een centraal Vlaams “Advies- & Vergunningenregister” dat zowel de locatie, de meta-data als de (al dan niet ingescande) documenten bevat

 • Hierdoor kunnen producten als notarisbrief, openbaarheid van bestuur, woningpas, opvragen van eigen vergunningen en plannen, etc… zonder tussenkomst of ICT-infrastructuur van lokale besturen afgeleverd worden
 • Centraal meerwaarde met die data creëren. bvb: Automatisch aanmaken van ROP, Verkavelingen en rooilijnen op verval nakijken, automatische correctie van dossiervlakjes bij wijzigend GRB
 • Binnen dit luik is er specifieke aandacht voor het digitaliseren van papieren dossiers (Handleiding, standaarden, infrastructuur, raamcontracten)


MijnBurgerProfiel en Ondernemingsloket uitbouwen als volwaardige “authentieke bron” voor vragen, statussen en antwoorden, berichten, afspraken en documenten tussen burger en overheid.

 • Consistente communicatie met burgers & ondernemingen, ongeacht organisatie, dienst, medewerker, systeem of communicatiekanaal.
 • Vermijden van tegensprekelijke antwoorden en communicatie laten doorvloeien naar (al dan niet lokale) systemen. (bvb vraag/antwoord vloeit door naar zowel klantengeleiding, beleidsmonitoring als omgevingsvergunning)


En last but not least… laat al die Vlaamse en lokale data automatisch doorstromen naar de juiste finaliteit… bvb het omgevingsloket:

 • Zodat de lokale omgevingsdiensten een automatisch ingevuld verslag hebben met alle objectieve gegevens & beslissingsbomen.
 • … en zich kunnen toespitsen op de appreciatie, communicatie en dienstverlening
 • Maar ook omgekeerd… Openbare Onderzoeken via een druk op de knop in het omgevingsloket naar de betrokkenen sturen via MijnBurgerProfiel en/of de Vlaamse Documentendienst


AANPAK VAN HET PROJECT

 • Met zoveel mogelijk gemeenten en steden samen de te verbeteren processen in een behoefteanalyse samenvatten
 • Met zoveel mogelijk gemeenten en steden samen de planning & rollen (trekker, consulterend, geïnformeerd) vastleggen
 • Samen met de verschillende noodzakelijke Vlaamse overheden en de academische wereld de technische analyse, timing en kostenraming opmaken (Blauwdruk)
 • Met alle partners (Vlaamse Overheden, Softwareleveranciers, Academische wereld en deelnemende gemeenten) samenwerkingsakkoorden voor het vervolgproject (Grootschalige Transformatie) afsluiten.


We kijken er naar uit om samen met jullie deze processen te verfijnen en zo de werking van de dienst omgeving efficiënter te maken!

Webformulier
 
 
 

Ik heb interesse.

Je gegevens worden verstuurd naar de gemeente die het voorstel indiende. Zij zullen je contacteren om verdere stappen te bespreken.

De persoonsgegevens van de gebruikers van dit platform, zowel van hen die een oproep plaatsen, als van hen die reageren op een oproep, worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt om ze met elkaar in contact te brengen. De gegevens worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur bewaard gedurende zes maanden met het oog op verificatie en faciliteren van elkaar contacteren.

De grondslag voor de verwerking is terug te vinden in art. 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Agentschap Binnenlands Bestuur”, met name een kader te creëren voor een kwaliteitsvol, efficiënt en samenhangend Vlaams beleid betreffende het binnenlands bestuur, zodat de lokale besturen een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger kunnen bieden.

Als je je gegevens wenst in te kijken of te verbeteren, dan kan je contact nemen met ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Voor meer informatie kan je terecht bij de algemene privacyverklaring.

4 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.