Slim Ruimtegebruik - werkplek van de toekomst
Begeleidende afbeelding
Gemeente zonder gemeentehuis - slim ruimtegebruik
Type
Thematisch project

De laatste jaren merken we dat de vraag naar ruimte in onze steden verder stijgt. Gekoppeld aan enkele maatschappelijke trends – onze bevolking groeit, verjongt, en wordt steeds meer divers, de druk op de energiemarkt en klimaatproblematiek – zorgt dit voor ruimtelijke uitdagingen. Het voorzien van werk-, vergader- en ontmoetingsruimte kan enkel door slim te verweven en verdichten. We clusteren programma’s in tijd en ruimte en zorgen zo voor slim ruimtegebruik.

Zowel Stad Gent als Stad Mechelen ervaren dat heel wat ruimtes die zij ter beschikking stellen vaak leegstaan of onderbenut zijn. Ondanks een gevoel van schaarste bij de gebruikers blijven ook op piekmomenten vele ruimtes vrij. Door objectivering van het gebruik kunnen we gaan bijsturen en de beschikbare ruimte veel breder inzetten. We gaan voor het optimaliseren en faciliteren van slim, klantgedreven, plaats- en tijdonafhankelijk, efficiënt, ruimte- en energiebesparend, innovatief en intuïtief ruimtegebruik.

We doen een uitgebreid vooronderzoek om alle data in beeld te krijgen over wat we moeten en kunnen weten om die doelstellingen te bereiken, hoe realtimedata van IoT-sensoren hierin een duidelijke meerwaarde kunnen betekenen en voorzien in de randvoorwaarden om deze data via een optimale implementatie te koppelen aan een plannings- en beheertool die de amnbities in slim ruimtegebruik kan ondersteunen.

Challenge

De schaarse ruimte optimaal beschikbaar stellen, kan enkel mits zicht op bezetting en aanbieden van geschikte ruimte op een gebruiksvriendelijke, toegankelijke, uniforme wijze. Bij onderbezetting willen we op het spoor komen aan welke parameters dat kan liggen.
We moeten onze ruimtes omkaderen met de juiste ICT-infrastructuur: een slimme reservatietool voor alle gebruikers, gekoppeld aan IoT-sensoren die bijvoorbeeld de ruimtes onmiddellijk vrijgeven indien een reservatie niet wordt nageleefd. De veelheid aan data gecapteerd door de sensoren wordt daarbij uitvoerig geanalyseerd om strategische beslissingen rond slim ruimtegebruik te ondersteunen, en kan ook een innovatief antwoord bieden op de uitdagingen van gedeeld gebruik rond toegangsbeheer, veiligheid, luchtkwaliteit en energieverbruik e.a. elementen die nuttige informatie kunnen opleveren om het comfort en het beheer te verbeteren.

Het uiteindelijke doel van het project is om na een kritisch onderzoek naar datavereisten en gebruik van IOT-sensoren een raamcontract op te maken voor de implementatie van Slimme ICT-tools waarmee we de bezettingsgraad in ruimtes kunnen meten en analyseren en we ruimtes optimaal kunnen beheren delen met internen en externen + instant reserveren mogelijk te maken.

Hiermee zorgen we voor:

 • Méér en betere dienstverlening: we stellen meer ruimte ter beschikking van al onze inwoners en stedelijke partners die geboekt kan worden via een intuïtief platform;
 • Dichter bij de burger: burger en dienstverlener – de Stad of een strategische partner – ontmoeten elkaar op de plaats die op dat moment het best aan hun ruimtebehoefte voldoet (flexlocaties);
 • Méér verbinding met de collega’s en de organisatie: de stadsmedewerker weet zich verzekerd dat de aangeboden ruimtes inspelen op de behoeftes die er zijn: niet enkel voldoende werkplekken maar ook voldoende, kwalitatieve plekken om de verbinding met de collega’s en de organisatie hoog te houden.
 • Antwoorden op klimaatambities en energie-efficiëntie


Wat zal er gebouwd worden?

 • IOT-sensoren met gekoppelde reservatietool
 • A.d.h.v. slimme sensoren automatische analyse van diverse data via één enkel entry point: bezetting, temperatuur, licht- en luchtkwaliteit, CO²,...
 • Zicht op bezettingsgraad van ruimtes: wanneer wordt een ruimte gebruikt, aantal personen en no shows,…
 • Zicht op comfort van ruimtes: achterhalen van oorzaken van onbenutte ruimte vb. verwarming, licht,..
 • Op basis van de data kan de Stad bijsturen en optimaliseren: ruimte inzetten cfr. de behoeften van de gebruikers, comfort van de ruimtes,…
 • één gebruiksvriendelijke reservatietool via mobile app
 • real-time reservatie en instant betaling
 • eenvoudige en duidelijke toegang tot ruimte via code/badge
 • vlot, conform aan de marktevolutie
 • claimgedrag van de gebruikers verdwijnt: van 'mijn' naar 'ons' is mogelijk!


=> Dit proces komt de burger alleen maar ten goede: optimale ruimte ‘waar’ en ‘wanneer’ burgers en dienstverleners daar behoefte aan hebben


Call to action

We zijn op dit moment niet op zoek naar extra partners. Wel naar overheden om onze reeds opgedane kennis mee te delen.

Dit betreft kennis omtrent:

 • bestekken voor Slimme sensoren
 • connecteren met Mijn Burgerprofiel
 • bouwblokken integreren (OSLO, VOCLA, …)
 • real-time reservering


Laat ons via een steunbrief weten of jouw lokaal bestuur wenst deel uit te maken van onze kennisdelingsgroep.

Webformulier
 
 
 

Ik heb interesse.

Je gegevens worden verstuurd naar de gemeente die het voorstel indiende. Zij zullen je contacteren om verdere stappen te bespreken.

De persoonsgegevens van de gebruikers van dit platform, zowel van hen die een oproep plaatsen, als van hen die reageren op een oproep, worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt om ze met elkaar in contact te brengen. De gegevens worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur bewaard gedurende zes maanden met het oog op verificatie en faciliteren van elkaar contacteren.

De grondslag voor de verwerking is terug te vinden in art. 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Agentschap Binnenlands Bestuur”, met name een kader te creëren voor een kwaliteitsvol, efficiënt en samenhangend Vlaams beleid betreffende het binnenlands bestuur, zodat de lokale besturen een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger kunnen bieden.

Als je je gegevens wenst in te kijken of te verbeteren, dan kan je contact nemen met ABB.veiligheid@vlaanderen.be. Voor meer informatie kan je terecht bij de algemene privacyverklaring.

14 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.